U kunt de garantieregeling downloaden.

Doel garantieregeling

Artikel 1.1
De Stichting Calamiteitenfonds Reizen hierna te noemen: Calamiteitenfonds, heeft zich overeenkomstig en binnen de grenzen van haar hieronder te vermelden statutaire doelstellingen ten opzichte van haar deelnemers verplicht tot het doen van uitkeringen aan of voor derden, verder ‘consumenten’ te noemen. Door het aangaan van een overeenkomst met de deelnemer als bedoeld in artikel 2.1 van deze garantierege­ling aanvaardt de consument deze garantie.

Artikel 1.2
Met uitzondering van boekingen van in Nederland gesitueerde accommodatie en/of vervoer binnen Neder­land alsmede van boekingen met een totale prijs die lager is dan € 150,00 brengen de deelnemers van het Calamiteitenfonds aan consumenten de door het bestuur van het Ca­lamiteitenfonds in overleg met de raad van toezicht vastgestelde consumentenbijdrage in rekening.

Doel en middelen

Artikel 2.1
Het doel van het Calamiteitenfonds luidt als volgt: "De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen aan of voor derden ter zake van de op de Nederlandse markt aangeboden en afgesloten reisovereenkomsten, of overeenkomsten van vervoer of overeenkomsten van verblijf van personen indien deze derden – hierna te noemen: de consumenten – geldelijke schade lijden in gevallen dat de betrokken reisorganisator, vervoerder of verstrekker van verblijf zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig kan of mag nakomen als gevolg van een calamiteit of een dreigende calamiteit."

Artikel 2.2
De in lid 1 bedoelde uitkeringen zullen alleen geschieden indien en voor zover:

sub a.
de reis, het vervoer of het verblijf zijn overeengekomen met een deelnemer van de stichting;

sub b.
de calamiteitencommissie als bedoeld in artikel 13 van de statuten van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld en bekendgemaakt dat voor de plaats waar de overeenkomst moet worden uitgevoerd een uitkeringsvatbare situatie bestaat of heeft bestaan en de reis, het vervoer of het verblijf voor de bekend­making van de vaststelling was aangevangen;

sub c.
het in lid 1 bedoelde vervoer of verblijf een toeristisch karakter draagt;

sub d.
de consument zijn schade niet kan verhalen op derden.

Artikel 2.3
De in lid 1 bedoelde uitkeringen zullen de betaalde reissom, vervoergelden of verblijfsgelden, in voorko­mend geval vermeerderd met de meerkosten van repatriëring of aanpassing van een reis of verblijf, niet te boven gaan.Van vergoeding zijn uitgesloten betaalde verzekeringspremies en overige betalingen, zoals visumkosten, wijzigingskosten, fax- en telefoonkosten, administratiekosten en de bijdrage voor het Calamiteitenfonds.

Artikel 2.4
Indien en voor zover met inachtneming van het hiervoor bepaalde recht op uitkering bestaat, geldt dat de vergoedingsplicht van het Calamiteitenfonds is beperkt tot een bedrag van € 10.000,00 per natuurlijk persoon per schadegeval. Het meerdere is door het Calamiteitenfonds namens en ten gunste van de consument verzekerd bij Europeesche Verzekeringen, gevestigd te Amsterdam.

In geval van schade zal het Calamiteitenfonds namens de betrokken consument de schade met Europeesche Verzekeringen afwikkelen onverminderd het recht van de consument als verzekerde om zich voor uitkering rechtstreeks tot Europeesche Verzekeringen te wenden.

Artikel 2.5
Uitkeringen als bedoeld in lid 1 worden slechts gedaan in geval de consument de boeking met contant en/of giraal geld heeft betaald. Geen uitkeringen worden gedaan voor boekingen voor zover tot stand gekomen op basis van spaarzegels, bonnen, Airmiles en dergelijke.

Uitkeringsvatbare situatie

Artikel 3.1
Of er sprake is van een uitkeringsvatbare situatie als bedoeld in artikel 2 lid 2 onder c. staat uitsluitend ter beoordeling van de calamiteitencommissie als bedoeld in artikel 13 van de statuten van het Calamitei­tenfonds.

Artikel 3.2
De consument dient zich - op straffe van verlies van zijn recht op uitkering - te houden aan de vaststelling en instructies van de calamiteitencommissie. Het Calamiteitenfonds zal hem deze zo spoedig mogelijk, on­der meer via de publieke media en/of de deelnemer, bekend maken.

Dekkingsbeperking

Artikel 4.1
Of een dekkingsbeperking als bedoeld in artikel 13 lid 4 van de statuten moet worden ingesteld staat uitslui­tend ter beoordeling van de calamiteitencommissie als bedoeld in artikel 13 van de statuten.

Artikel 4.2
Na bekendmaking van een dekkingsbeperking zijn zowel de deelnemer als de consu­ment, op wiens overeen­komst de dekkingsbeperking van toepassing is, gerechtigd de reisovereenkomst of overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf vanaf 30 dagen voor de overeengekomen reis- respectievelijk ver­blijfdatum kosteloos te annuleren.De consument die van die mogelijkheid geen gebruik maakt, verliest met betrekking tot zijn overeenkomst het recht op uitkering als bedoeld in artikel 2 van de statuten.

Artikel 4.3
De consument die na bekendmaking van een dekkingsbeperking een overeenkomst als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de statuten sluit, waarop de dekkingsbeperking van toepas­sing is, heeft geen recht op garantie van de stichting.

Rechthebbenden

Artikel 5
Binnen de grenzen van het vorenstaande komt in beginsel voor een uitkering door het Calamiteitenfonds in aanmerking:

de consument die partij is bij een reis-, vervoers- of verblijfsovereenkomst met een deelnemer en tevens in het bezit is van een boekingsformulier respectievelijk factuur met het/de daarop betrekking hebbende beta­lingsbewijs(zen) en die aan de in artikel 1 lid 2 bedoelde verplichting tot afdracht van de consumenten­bijdrage heeft voldaan.

Schade / uitkeringen

Artikel 6.1
Onder de te vergoeden geldelijke schade van de consument als bedoeld in artikel 2 lid 1 wordt - met uitslui­ting van iedere andere (geldelijke) schade - verstaan:

  • als de reis voortijdig is afgebroken: de eventuele extra kosten van repatriëring en het verlies van (het met het niet genoten vakantiedeel corresponderende deel van) de reissom;
  • als de reis gewijzigd wordt voortgezet: de met de wijziging samenhangende extra reiskosten, maar uit­sluitend voor zover de gewijzigde reis qua aard en prijsniveau vergelijkbaar is met de oorspronkelijke reis.

Artikel 6.2
De consument heeft slechts aanspraak op uitkering door het Calamiteitenfonds indien het Calamiteiten­fonds binnen de grenzen van haar doelstelling en deze garantieregeling verplicht is tot het doen van een uitkering aan of voor de consument, dit laatste met inachtneming van artikel 11 en mits de consument heeft voldaan aan de hieronder te vermelden verplichtingen.

Artikel 6.3
De stichting is niet aansprakelijk voor schade van de consument welke het gevolg is van een vaststelling of instructie als bedoeld in artikel 3 lid 2, ook niet wanneer de commissie van beroep heeft uitgesproken dat de vaststelling of de instructie de toets van artikel 12 lid 2 van het beroepsreglement niet kan doorstaan.

Artikel 6.4
Voor zover de voor uitkering in aanmerking komende schade van de consument door de deelnemer is of wordt vergoed, wordt de deelnemer gesubrogeerd in de rechten van de consument jegens het Calamitei­tenfonds.

Verplichtingen van de consument

Artikel 7.1
De consument is verplicht zijn aanspraak op het Calamiteitenfonds uiterlijk één maand na terugkeer van de reis geldend te maken op straffe van verval van zijn rechten.

Artikel 7.2
De consument dient zich teneinde aanspraak op uitkering te maken te wenden tot (het boekingskantoor van) de deelnemer.

Artikel 7.3
Indien hij (van het boekingskantoor) van de deelnemer onverhoopt geen of niet voldoende medewerking ondervindt bij het verkrijgen van de uitkering kan de consument zich rechtstreeks tot het Calamiteitenfonds wenden.

Artikel 7.4
Iedere consument is verplicht bij het indienen van zijn claim aan (het boekingskantoor van) de deelnemer c.q. het Calamiteitenfonds over te leggen en af te geven:
1. de factuur;
2. het/de daarop betrekking hebbende betalingsbewijs (zen).

Artikel 7.5
Zolang er een van de op de grond van het bovenstaande over te leggen en af te geven bescheiden ontbreekt heeft de consument geen aanspraak op uitkering.

Last en volmacht

Artikel 8
De consument wordt geacht aan (het voormelde boekingskantoor van) de deelnemer last en volmacht te hebben gegeven voor alle handelingen welke noodzakelijk zijn om tot incasso te geraken van het bedrag waarop de consument ingevolge de garantie jegens het Calamiteitenfonds aanspraak kan maken.

Regres en cessie

Artikel 9.1
In het geval dat het Calamiteitenfonds aan of ten behoeve van de consument betalingen verricht wegens verplichtingen waarvoor op grond van de statuten en reglementen en/of de reisovereenkomst, de overeen­komst van vervoer of de overeenkomst van verblijf de deelnemer jegens de consument aansprakelijk is, heeft het Calamiteitenfonds regres op de deelnemer en zal de consument mee­werken aan cessie aan het Calamiteitenfonds van zijn rechten jegens de deelnemer ter hoogte van voornoemde betalingen door het Calamiteitenfonds.

Artikel 9.2
Indien verlangd is de consument verplicht op eerste verzoek van het Calamiteitenfonds akte(n) van cessie volgens de door het Calamiteitenfonds vast te stellen model(len) met betrekking tot de hiervoor bedoelde rechten te ondertekenen.

Artikel 9.3
Zolang de consument de in het voorgaande lid vastgelegde verplichting niet nakomt heeft de consument geen aanspraak op uitkering.

Aanwijzingen

Artikel 10
De consument is verplicht zich te houden aan door het Calamiteitenfonds te geven aanwijzingen met be­trekking tot de indiening van de claim.

Uitvoering door het Calamiteitenfonds zelf

Artikel 11
Het Calamiteitenfonds behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de repatriëring of het wijzigen van de reis zelf ter hand te nemen, in welk geval de met de reisorganisator, vervoerder en/of verstrekker van verblijf overeengekomen voorwaarden van toepassing zullen blijven.

Wijziging

Artikel 12.1
Het Calamiteitenfonds is gerechtigd deze garantieregeling in overleg met de raad van toezicht te wijzigen.

Artikel 12.2
Bindend is de garantieregeling, die ten tijde van de boeking laatstelijk is vastgesteld.

Slotbepaling
In alle gevallen waarin de wet, de statuten of een reglement niet voorzien beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld door het bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht in zijn vergadering van 3 juni 2011.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen
Postbus 4040, 3006 AA Rotterdam
201106 Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.